Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
– TryAngleCoaching Rachel Naron: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
– Opdrachtgever: de wederpartij van TryAngleCoaching Rachel Naron .
– Cliënt: een door de opdrachtgever aangemelde persoon, of een particulier persoon die door TryAngleCoaching Rachel Naron voor coaching is geaccepteerd en die op basis van vrijwilligheid en de bereidheid tot persoonlijke inzet, heeft gekozen en heeft ingestemd met de hem/haar betreffende bepalingen uit deze algemene voorwaarden
– Overeenkomst: iedere overeenkomst van TryAngleCoaching Rachel Naron van het leveren tot diensten aan de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden  gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TryAngleCoaching Rachel Naron en een opdrachtgever waarop TryAngleCoaching Rachel Naron deze algemene voorwaarden  van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden  niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden  zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden  van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden  nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TryAngleCoaching Rachel Naron en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Dit binnen een termijn van 30 dagen.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor particulieren inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor werkgevers exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
4. TryAngleCoaching Rachel Naron kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, is TryAngleCoaching Rachel Naron daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TryAngleCoaching Rachel Naron anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht TryAngleCoaching Rachel Naron niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. TryAngleCoaching Rachel Naron zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; het gaat steeds om een inspanningsovereenkomst, waarbij TryAngleCoaching Rachel Naron een inspanningsverplichting heeft en géén resultaatverplichting. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. De opdrachtgever en/of cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TryAngleCoaching Rachel Naron aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of cliënt en/of cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TryAngleCoaching Rachel Naron worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TryAngleCoaching Rachel Naron zijn verstrekt, heeft TryAngleCoaching Rachel Naron het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TryAngleCoaching Rachel Naron de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4. Indien door TryAngleCoaching Rachel Naron of door TryAngleCoaching Rachel Naron ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtgever vrijwaart TryAngleCoaching Rachel Naron voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TryAngleCoaching Rachel Naron zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TryAngleCoaching Rachel Naron de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TryAngleCoaching Rachel Naron daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal TryAngleCoaching Rachel Naron geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TryAngleCoaching Rachel Naron kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen TryAngleCoaching Rachel Naron en de opdrachtgever komt eerst tot stand, doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van TryAngleCoaching Rachel Naron schriftelijk aanvaardt en de opdrachtgever/cliënt heeft ingestemd met de hem/haar betreffende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De bevestiging kan tevens via de mail geaccordeerd worden door de opdrachtgever als vastgestelde en rechtsgeldende opdrachtbevestiging.
2. De overeenkomst tussen TryAngleCoaching Rachel Naron en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd zoals uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst is bepaald.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever TryAngleCoaching Rachel Naron derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
TryAngleCoaching Rachel Naron dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden, om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 7 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TryAngleCoaching Rachel Naron, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn voor particulieren inclusief en voor werkgevers exclusief BTW, tenzij anders vermeld op de overeenkomst.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden, is TryAngleCoaching Rachel Naron gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
5. Indien TryAngleCoaching Rachel Naron met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is TryAngle Coaching Rachel Naron niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
6. Voorts is TryAngleCoaching Rachel Naron gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. huur van ruimtes zijn gestegen.
7. Bovendien mag TryAngleCoaching Rachel Naron het honorarium verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TryAngleCoaching Rachel Naron, dat in redelijkheid niet van TryAngleCoaching Rachel Naron mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. TryAngleCoaching Rachel Naron zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. TryAngleCoaching Rachel Naron zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TryAngleCoaching Rachel Naron aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. TryAngleCoaching Rachel Naron heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van TryAngleCoaching Rachel Naron op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. TryAngleCoaching Rachel Naron kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
2. Indien TryAngleCoaching Rachel Naron echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Opzegging, opschorting en ontbinding

1. TryAngleCoaching Rachel Naron is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst TryAngleCoaching Rachel Naron ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; c. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van TryAngleCoaching Rachel Naron kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is TryAngleCoaching Rachel Naron bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TryAngleCoaching Rachel Naron kan worden gevergd.
3. TryAngleCoaching Rachel Naron behoudt zich het recht voor om een door de opdrachtgever naar hem verwezen werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de werknemer hiertoe aanleiding geeft, stelt TryAngleCoaching Rachel Naron de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte. De opdrachtgever en de werknemer verplichten zich vooraf opgave te doen van de fysieke, psychische en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de loopbaan van de werknemer.
4. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, kan TryAngleCoaching Rachel Naron de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen.
5. Indien na totstandkoming van de opdracht de cliënt zich, om welke reden dan ook, terugtrekt, of op andere gronden het tijdstip intreedt waarop de opdracht eindigt, dan blijven niettemin alle bepalingen van deze overeenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de overeenkomst geldig te blijven tussen partijen bestaan, in het bijzonder de bepalingen ten aanzien van de betalingsverplichting van de opdrachtgever en de bepalingen ten aanzien van vertrouwelijkheid van gegevens.
6. Indien TryAngleCoaching Rachel Naron tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is TryAngleCoaching Rachel Naron gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TryAngleCoaching Rachel Naron gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft TryAngleCoaching Rachel Naron recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TryAngleCoaching Rachel Naron zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TryAngleCoaching Rachel Naron, zal TryAngleCoaching Rachel Naron in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
11. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TryAngleCoaching Rachel Naron extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TryAngleCoaching Rachel Naron anders aangeeft.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Indien TryAngleCoaching Rachel Naron aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. TryAngleCoaching Rachel Naron is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TryAngleCoaching Rachel Naron is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien TryAngleCoaching Rachel Naron aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TryAngleCoaching Rachel Naron beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van TryAngleCoaching Rachel Naron in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
4. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt, om de gebrekkige prestatie van TryAngleCoaching Rachel Naron aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TryAngleCoaching Rachel Naron toegerekend kunnen worden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. TryAngleCoaching Rachel Naron is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. TryAngleCoaching Rachel Naron is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TryAngleCoaching Rachel Naron.

Artikel 12 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart TryAngleCoaching Rachel Naron voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. De opdrachtgever vrijwaart TryAngleCoaching Rachel Naron voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan TryAngleCoaching Rachel Naron toerekenbaar is,

Artikel 13 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TryAngleCoaching Rachel Naron geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TryAngleCoaching Rachel Naron niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. TryAngleCoaching Rachel Naron heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TryAngleCoaching Rachel Naron zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. TryAngleCoaching Rachel Naron coaching kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel TryAngleCoaching Rachel Naron ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TryAngleCoaching Rachel Naron gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TryAngleCoaching Rachel Naron gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TryAngleCoaching Rachel Naron zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TryAngleCoaching Rachel Naron niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. De door TryAngleCoaching Rachel Naron verstrekte syllabi en de ter beschikking gestelde documentatie of informatie zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik door de cliënt.
4. Het staat cliënten en/of opdrachtgevers niet vrij een en ander te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin vervat ligt in de aan TryAngleCoaching Rachel Naron verstrekte opdracht.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. TryAngleCoaching Rachel Naron behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. TryAngleCoaching Rachel Naron behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van TryAngleCoaching Rachel Naron is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft TryAngleCoaching Rachel Naron het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen TryAngleCoaching Rachel Naron en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.